ARAMA
Tavşanlı Belediyesi

Belediye Meclisimiz 04/11/2022...

Geri

Belediye Meclisimiz 04/11/2022 tarihinde Cuma günü Saat: 15.00 da Kasım Ayı Olağan meclis toplantısını yaparak 10 karar almıştır

11 Kasım 2022
Belediye Meclisimiz 04/11/2022 tarihinde Cuma günü Saat: 15.00 da Kasım Ayı Olağan meclis toplantısını yaparak 10 karar almıştır.
Alınan Kararlar:
1- Belediyemizin 2023 yılı gelir ve gider bütçesi 69.000.000,00 TL olarak belirlenmesine, 2023 yılı gelir tarifesinin tarife ve bütçe komisyonunda geldiği şekli ile kabul edilmesine belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.
2- Yalova İli, Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi, Acıçeşme mevkii Pafta 32TIIC, Ada 243, Parsel 1 de ki Zemin kat 550 m2 Brüt alan,1. kat 528 m2 brüt alan, 2.kat 528 m2 brüt alan, 3.kat 528 m2 brüt alan, Belediye Hizmet binamızın Mal Müdürlüğüne gelir vergisi, damga vergisi ve diğer vergi borçlarına karşılık 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6.maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek bedelin vergi borcundan düşürülmesine, bahsi geçen binanın Milli Eğitim Bakanlığına ( İbrahim Nuh Paksu Bilim ve Teknoloji Lisesine ) verilmesine, Ayrıca bodrum katında bulunan 20 adet dükkandan Belediyemize tahsisli olan 11 ile 21 nolu dükkanın tahsisinin devamına, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nolu dükkanların belediyemize bedelleri 1 nolu bağımsız bölümün bedelinden düşürülerek devir edilmesine belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.
3- Yalova İli, Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi, Acıçeşme Mevkii, Pafta 32TIIC, Ada 243, Parsel 1 de bulunan Belediye Binasının Bilim ve Teknoloji Lisesi için Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Mücahit KAÇAR’ a yetki verilmesine belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.
4- Yalova İli, Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi, Pafta G22C10B3A, Ada 199, Parsel 3 de bulunan 1269,27 m2 arsanın 13425/183463 belediye hissesinin Kıymet Takdir Komisyonunun belirleyeceği bedelden satılmasına belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.
5- Kocaeli-Yalova Karayolundan Düzenli Depolama Tesisine Ulaşımı Sağlayan Yol ve Yağmursuyu Kanalı Yapım işi için İller Bankası A.Ş.’den 133.254,64 TL- (yüzotuzüçbinikiyüzellidörtbintürklirasıaltmışdörtkuruş)-TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ına kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanımız Mücahit KAÇAR’ ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
6-Belediyemiz ile Yıldırım Belediyesiyle mal alımı, satımı, takası, hibe verilmesi, hibe alınması için protokol imzalamaya Belediye Başkanımız Mücahit KAÇAR’ a yetki verilmesine belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.
7- Yalova ili, Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi, G22C10A1D Uygulama İmar Planı paftasında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” kullanımına sahip 248 ada, 5 nolu parselde yapılacak olan tersanecilik kullanımına ilişkin, sektörde oluşan yoğun iş hacminden dolayı söz konusu faaliyete ait alana ihtiyaç olduğundan plan değişikliği zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda; plan hükümlerine madde eklenmiştir. UİP-77538133 plan işlem numaralı 248 Ada, 5 Parsel de tekne imalatı, bakım ve onarımı yapılabilir. Ancak açık alanlarda raspa-boya işlemleri ve çevre sağlığını etkileyici faaliyetlerin yapılmaması kaydıyla ve İmar planında belirtilen yapılaşma koşullarında (emsal değeri, yapı yüksekliği, yapı yaklaşma mesafesi) değişiklik yapılmadan değişiklik teklifini görüşerek planlanan şekilde kabul edilmesine belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.
8- Yalova ili, Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi, Fatih Mahallesi, merkez ışıklardan 20 metre Yalova istikametine doğru taksi durağı olarak belirlenmesine belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.
9- Yalova ili, Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi, Şehitlik Mahallesi, Fatih Caddesi, Okul Sokağın kavşağına kadar kamyon ve tırlara giriş yasağı uygulanmasına belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.
10- Çorum Belediyesinden Belediyemize 27+1 kişilik Otobüsün hibe olarak alınmasına belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.